آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری تی روزانه علوم پزشکی دزفول 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي دزفول در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از  آن ها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته هوشبری  تي روزانه علوم پزشکي دزفول در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14687 و در منطقه 3 حدود 9147 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب ر

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری تی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي همدان  در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 28 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته هوشبری  تي روزانه علوم پزشکي همدان در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14665 و در منطقه 3 حدود 9421 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی جهرم 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي جهرم در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي جهرم در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1358 ، منطقه 2 حدود 1702 و در منطقه 3 حدود 749 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخ

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی روزانه کنکور 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم تغذیه وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتيجه داشتن اطلاعاتي همچون کارنامه آ ين رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولی در رشته علوم تغذیه ، باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در رشته علوم تغذیه  های  تي روزانه ، برنامه ریزی کنکور 97 خود را دقیق و حساب شده تر تنظیم کنند . در اين مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ين رتبه قبو

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری تی روزانه علوم پزشکی ایران 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي ایران در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 28 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته هوشبری  تي روزانه علوم پزشکي ایران در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 4556 ، منطقه 2 حدود 8027 و در منطقه 3 حدود 5354 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری تی روزانه شهید بهشتی تهران 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
علوم پزشکي شهید بهشتي در کنکور 96 - 97 در نیمسال دوم تحصیلی 25 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته هوشبری تي روزانه علوم پزشکي شهید بهشتي در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 25340 ، منطقه 2 حدود 7116 و در منطقه 3 حدود 5607 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده

ادامه مطلب  

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی تی روزانه کنکور 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله رشته پزشکي متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولين موردی که علاقه مندان رشتهپزشکي در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده اين رشته در کنکور 97 است . با توجه به اين که اطلاع از کارنامه آ ين رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تي روزانه برای قبولی در رشته پزشکي می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی تهران 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي تهران در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 30 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی تي روزانه علوم پزشکي تهران در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 2342 ، منطقه 2 حدود 3690 و در منطقه 3 حدود 5553 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا&nb

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی بم 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي بم در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول و نیم سال دوم تحصیلی ، 12 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی  تي روزانه علوم پزشکي بم در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 17590 و در منطقه 3 حدود 10756 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا است

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی ایران 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي ایران در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 192 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي ایران در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 282 ، منطقه 2 حدود 594 و در منطقه 3 حدود 530 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخ

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی تی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 32 دانشجو می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی  تي روزانه علوم پزشکي شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 3299 ، منطقه 2 حدود 6543 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استف

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی تهران 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي تهران در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 160 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي تهران در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 69 ، منطقه 2 حدود 247 و در منطقه 3 حدود 218 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخ

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی اردبیل 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي اردبیل در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 66 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي اردبیل در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1064 ، منطقه 2 حدود 1503 و در منطقه 3 حدود 630 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار ا

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی تبریز 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي تبریز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 66 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 76 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي تبریز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 569 ، منطقه 2 حدود 846 و در منطقه 3 حدود 396 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انت

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی بقیه اله عج 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي بقیه اله ( عج ) در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 80 نفر دانشجو آقا می پذیرد . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي بقیه اله ( عج ) در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1402 ، منطقه 2 حدود 2245 و در منطقه 3 حدود 1227 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چينش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی تی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97  

درخواست حذف این مطلب
 علوم پزشکي بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 24 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 32 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آ ين رتبه قبولی رشته پزشکي  تي روزانه علوم پزشکي بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1422 ، منطقه 2 حدود 2238 و در منطقه 3 حدود 797 بوده است . اطلاعات اين مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنين می توانید برای ترتيب چ

ادامه مطلب